Door middel van extern advies en onafhankelijke controle stimuleert eea gemeenten om lokale klimaatplannen ook effectief te implementeren. 

Herbekijk hieronder het slotevenement van 22 april 2022 en de presentaties via deze link.

De European Energy Award (eea) is een kwaliteitsmanagement- en certificatiesysteem dat ondersteuning biedt aan meer dan 1.500 Europese gemeenten bij hun inspanningen voor een duurzaam energiebeleid, rationeel energiegebruik en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.

In het kader van het door Europa gesubsidieerde project IMPLEMENT (IMProving Local Energy and climate policy through quality Management and certification), onderdeel van het Europese programma Horizon 2020, begeleidde Bond Beter Leefmilieu gedurende vier jaar zes Vlaamse steden en gemeenten die hun lokale klimaatbeleid wilden optimaliseren. Zo konden zij als eerste lokale besturen in Vlaanderen het eea-certificaat behalen.

Concreet

 • hielpen we een interne groep oprichten die het klimaatbeleid van nabij opvolgt en bewaakt; 
 • hielpen we een interne analyse maken van de huidige stand van zaken en het huidige klimaatplan verbeteren met behulp van deze analyse; 
 • werd jaarlijks een interne monitoring van het lokale klimaatbeleid uitgevoerd; 
 • zorgden we voor een externe onafhankelijke audit die bij vier pilootgemeenten leidde tot een Europese certificatie met de European Energy Award en bij twee gemeenten tot een Vlaams erkenningscertificaat. 

Welke Vlaamse steden en gemeenten namen deel aan IMPLEMENT?

In Vlaanderen hebben de volgende steden en gemeenten zich ertoe verbonden om het vierjarige traject te doorlopen onder begeleiding van Bond Beter Leefmilieu:

 • Asse
 • Hasselt
 • Lanaken
 • Leuven
 • Lommel
 • Zaventem

Een project met internationale reikwijdte 

Het project IMPLEMENT werd uitgevoerd in vier landen: door het kwaliteitsbeheer- en certificeringssysteem European Energy Award (eea) in te voeren in België, Kroatië, Griekenland en Polen, werden de nodige structuren opgezet om het programma ingang te laten vinden in gemeenten van deze nieuwe eea-regio's.

Tijdens het project hebben 30 pilootgemeenten uit deze nieuwe eea-regio’s hun klimaat- en energiestrategie verder ontwikkeld en uitgevoerd aan de hand van de eea-normen en de bijbehorende catalogus met een gedetailleerd pakket van aanbevelenswaardige maatregelen. Geaccrediteerde eea-adviseurs hebben de voortdurende vooruitgang begeleid en gemonitord, terwijl het certificeringsproces ervoor zorgde dat de gemeenten hun klimaat- en energieplannen volgens hoge kwaliteitsnormen bleven uitvoeren. De ervaringen en successen van de gemeenten effenen het pad voor meer gemeenten in de nieuwe eea-regio's om zich bij eea aan te sluiten.

Met dit project werden 4 hoofddoelstellingen nagestreefd:

 • Het uitrollen van het European Energy Award kwaliteitsmanagementsysteem en certificatieschema in vier EU-lidstaten. De partners introduceren een succesvol internationaal kwaliteitsmanagementprogramma voor de implementatie van lokaal klimaatbeleid in 12 regio's in vier landen. Er worden ook nationale eea-kantoren en stuurgroepen met belanghebbenden van verschillende bestuursniveaus opgericht.
 • Capaciteitsopbouw: gemeenten in staat stellen klimaatstrategieën uit te voeren op basis van geïntegreerde energie- en klimaatplannen. Een interdepartementaal energieteam van elke gemeente stelt een energiebeleidsprogramma op dat een reeks bindende activiteiten, verantwoordelijkheden, budgetten en termijnen voor de volgende jaren omvat
 • Meetbare energie-, CO2- en kostenbesparingen en een toename van de productie en het verbruik van hernieuwbare energie in de 30 proefgemeenten. Tijdens de projectperiode kregen 30 proefgemeenten externe begeleiding bij het in de praktijk brengen van hun energiebeleid. De gemeenten plannen en evalueren activiteiten binnen 6 werkdomeinen: Ontwikkeling & ruimtelijke ordening, gemeentelijke gebouwen & faciliteiten, nutsvoorzieningen, mobiliteit, interne organisatie en communicatie & samenwerking. 
 • Certificering van gemeenten met het oog op kwaliteitsnormen en positieve erkenning. Als onderdeel van het eea-proces wordt het door de energieteams verrichte werk geanalyseerd en beoordeeld door geaccrediteerde eea-adviseurs. Aan het einde van het project werden alle resultaten door een externe eea-auditor beoordeeld. Deze audits leiden tot certificeringen en afhankelijk van het succespercentage wordt de European Energy Award toegekend.

Slotevenement: kwaliteitsmanagement als sleutel tot impactvol lokaal energie- en klimaatbeleid

Tijdens het slotevenement van het project IMPLEMENT, een online seminarie dat plaatsvond op 22 april 2022, werd het belang van eea en kwaliteitsmanagement toegelicht aan lokale besturen in Vlaanderen. Vele steden en gemeenten hebben immers het Burgemeestersconvenant ondertekend en zich ertoe verbonden ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren tegen 2030.

Maar hoe zet je als lokaal bestuur een engagement om in een realistisch en impactvol klimaatbeleid?

Dat onderzocht BBL met het project IMPLEMENT. De conclusie die tijdens het seminarie naar voor kwam is duidelijk: goed klimaatbeleid gaat hand in hand met kwaliteitsmanagement. Werkmethodes en hulpmiddelen die de kwaliteit en impact van je klimaatbeleid monitoren, zijn essentieel als je als lokaal bestuur het verschil wil maken. Op dit slotevenement werden ook de zes pilootsteden en -gemeenten in de bloemetjes gezet voor hun geleverde inspanningen tijdens het project, maar ook in de eerste plaats voor hun geboekte resultaten binnen hun energie- en klimaatbeleid.

Voor meer informatie over EEA en IMPLEMENT 

 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met