De Grote Nete is een fraaie rivier, vol kronkelende meanders en met kastelen en watermolens als waardevol erfgoed. (c) Vic Van Dyck, Natuurpunt

BBL en Natuurpunt in beroep tegen lozingsvergunning Ineos Aromatics: “1000 keer te veel kobalt in de Grote Nete”

De Grote Nete is een fraaie rivier, vol kronkelende meanders en met kastelen en watermolens als waardevol erfgoed. (c) Vic Van Dyck, Natuurpunt

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt starten een procedure op om de vernietiging van de lozingsvergunning van Ineos Aromatics te vragen. Doordat het bedrijf nog zeker vier jaar te veel kobalt mag lozen in de Grote Nete, zal Vlaanderen haar Europese doelstellingen rond waterkwaliteit niet halen. De milieuorganisaties roepen de Vlaamse overheid op om onze ­waterkwaliteit au sérieux te nemen.

Eind 2021 vroeg Ineos Aromatics een hervergunning aan voor het uitbaten van haar chemische site te Geel. Meteen vielen de hoge stikstof-en benzeenuitstoot en de problematische kobaltlozingen in de Grote Nete op. Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt tekenden meteen bezwaar aan en gingen in overleg met het bedrijf. Op 17 februari dit jaar kreeg Ineos Aromatics van Vlaanderen een vergunning voor onbepaalde duur, maar met een limiet op het lozen van kobalt tot 2027. Een limiet die echter nog steeds 1000 keer de milieukwaliteitsnorm overschrijdt.

Volgens Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt blijven deze aanpassingen onvoldoende: met deze vergunning zou er nog steeds jarenlang veel te veel kobalt in de Grote Nete terechtkomen dan toegelaten is om een goede waterkwaliteit te bereiken. Dat laatste is nochtans een doelstelling die Vlaanderen voor zichzelf stelde door het ondertekenen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Die wordt zo onhaalbaar, stellen de milieuorganisaties:

“Slechts 1 van de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede waterkwaliteit. We lopen zo mijlenver achter op Europese waterdoelstellingen die dienen om drinkwaterkwaliteit voor de toekomst te garanderen. Europa kan Vlaanderen in gebreke stellen en dwangsommen opleggen als we onze waterdoelen niet halen. Met dit beroep willen we duidelijk maken dat bedrijven en vergunningverleners alles uit de kast moeten halen om in het belang van onze gezondheid, het leefmilieu en de economie om de acute situatie om te keren”, zegt Robin Verachtert van Natuurpunt.

Doelstellingen Kaderrichtlijn Water zijn prioriteit

Reeds in 2015 oordeelde het Europees Hof voor Justitie dat iedere vergunning geweigerd moet worden als een project de waterkwaliteit in de omgeving verslechtert of ervoor zorgt dat het einddoel in 2027 in het gedrang komt. Ook een achteruitgang in al vervuilde waterlopen is niet toegestaan. Dit is het geval bij de Grote Nete.

“De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf bij de vergunningsaanvraag een gunstig advies, maar baseert haar argumentatie enkel op het feit dat de Grote Nete al een slechte waterkwaliteit heeft en dat de bijkomende lozing dus geen zogenaamde ‘klasseverslechtering’ met zich mee zou brengen. Deze redenering gaat lijnrecht in tegen de uitspraak van het Europees Hof voor Justitie. We vragen aan de Raad voor Vergunningsbetwisting om kritisch te bekijken of de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water kunnen worden gehaald binnen deze lozingsvergunning van verkorte duur. Met een vergunning om 1000 maal de gezondheidsnorm te overschrijden, lijkt ons dat alleszins niet het geval”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

De Grote Nete richting proper water voor iedereen

De Grote Nete is een fraaie rivier, vol kronkelende meanders en met kastelen en watermolens als waardevol erfgoed. De rivier en haar valleigebied zijn daarnaast beschermd natuurgebied volgens Europese richtlijnen. Verschillende partners uitten samen met Natuurpunt de ambitie om het natuurlijk evenwicht in de vallei te herstellen. Zo krijgt de Grote Nete via het Sigmaplan opnieuw meer ruimte om water te bufferen en wordt zo’n 850 hectare natte overstromingsnatuur langs de rivier hersteld. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit met vervuild water gebeurt.“De Grote Nete blijft nog te vaak het afvoerputje van bedrijven die van hun vervuilende reststoffen af willen. Net hier nog vervuiling toelaten, hypothekeert de mogelijkheid om tijdens overstromingen het water te kunnen bergen in de vallei, waardoor de kans op wateroverlast benedenstrooms, in steden als Lier en Antwerpen, groot blijft”, besluit Robin Verachtert van Natuurpunt.

Zware industrie Natuurpunt

Meer over Zware industrie